Up Hilary Duff Picture Bikini Gallery - Best Hilary Duff bikini pictures
Click Picture to view full size         Main Picture indexHilary_Duff_bikini (123)
Hilary_Duff_bikini (124)
Hilary_Duff_bikini (125)
Hilary_Duff_bikini (126)
Hilary_Duff_bikini (127)
Hilary_Duff_bikini (128)
Hilary_Duff_bikini (129)
Hilary_Duff_bikini (130)
Hilary_Duff_bikini (131)
Hilary_Duff_bikini (132)
Hilary_Duff_bikini (133)
Hilary_Duff_bikini (134)
Hilary_Duff_bikini (135)
Hilary_Duff_bikini (136)
Hilary_Duff_bikini (137)
Hilary_Duff_bikini (138)
Hilary_Duff_bikini (139)
Hilary_Duff_bikini (140)
Hilary_Duff_bikini (141)
Hilary_Duff_bikini (142)
Hilary_Duff_bikini (143)
Hilary_Duff_bikini (144)
Hilary_Duff_bikini (145)
Hilary_Duff_bikini (146)
Hilary_Duff_bikini (147)
Hilary_Duff_bikini (90)
Hilary_Duff_bikini (83)
Hilary_Duff_bikini (67)
Hilary_Duff_bikini (20)
Hilary_Duff_bikini (13)
Hilary_Duff_bikini (92)
Hilary_Duff_bikini (85)
Hilary_Duff_bikini (76)
Hilary_Duff_bikini (69)
Hilary_Duff_bikini (22)
Hilary_Duff_bikini (15)
Hilary_Duff_bikini (94)
Hilary_Duff_bikini (87)
Hilary_Duff_bikini (8)
Hilary_Duff_bikini (78)
Hilary_Duff_bikini (5)
Hilary_Duff_bikini (40)
Hilary_Duff_bikini (31)
Hilary_Duff_bikini (24)
Hilary_Duff_bikini (17)
Hilary_Duff_bikini (96)
Hilary_Duff_bikini (89)
Hilary_Duff_bikini (42)
Hilary_Duff_bikini (33)
Hilary_Duff_bikini (26)
Hilary_Duff_bikini (2)
Hilary_Duff_bikini (103)
Hilary_Duff_bikini (98)
Hilary_Duff_bikini (51)
Hilary_Duff_bikini (44)
Hilary_Duff_bikini (35)
Hilary_Duff_bikini (28)
Hilary_Duff_bikini (19)
Hilary_Duff_bikini (101)
Hilary_Duff_bikini (60)
Hilary_Duff_bikini (53)
Hilary_Duff_bikini (46)
Hilary_Duff_bikini (37)
Hilary_Duff_bikini (71)
Hilary_Duff_bikini (62)
Hilary_Duff_bikini (55)
Hilary_Duff_bikini (39)
Hilary_Duff_bikini (80)
Hilary_Duff_bikini (73)
Hilary_Duff_bikini (64)
Hilary_Duff_bikini (57)
Hilary_Duff_bikini (48)
Hilary_Duff_bikini (10)
Hilary_Duff_bikini (82)
Hilary_Duff_bikini (75)
Hilary_Duff_bikini (7)
Hilary_Duff_bikini (66)
Hilary_Duff_bikini (59)
Hilary_Duff_bikini (4)
Hilary_Duff_bikini (12)
Hilary_Duff_bikini (91)
Hilary_Duff_bikini (84)
Hilary_Duff_bikini (68)
Hilary_Duff_bikini (30)
Hilary_Duff_bikini (21)
Hilary_Duff_bikini (14)
Hilary_Duff_bikini (1)
Hilary_Duff_bikini (93)
Hilary_Duff_bikini (86)
Hilary_Duff_bikini (77)
Hilary_Duff_bikini (23)
Hilary_Duff_bikini (16)
Hilary_Duff_bikini (95)
Hilary_Duff_bikini (88)
Hilary_Duff_bikini (79)
Hilary_Duff_bikini (41)
Hilary_Duff_bikini (32)
Hilary_Duff_bikini (25)
Hilary_Duff_bikini (18)
Hilary_Duff_bikini (104)
Hilary_Duff_bikini (97)
Hilary_Duff_bikini (50)
Hilary_Duff_bikini (43)
Hilary_Duff_bikini (34)
Hilary_Duff_bikini (27)
Hilary_Duff_bikini (102)
Hilary_Duff_bikini (99)
Hilary_Duff_bikini (9)
Hilary_Duff_bikini (6)
Hilary_Duff_bikini (52)
Hilary_Duff_bikini (45)
Hilary_Duff_bikini (36)
Hilary_Duff_bikini (29)
Hilary_Duff_bikini (100)
Hilary_Duff_bikini (70)
Hilary_Duff_bikini (61)
Hilary_Duff_bikini (54)
Hilary_Duff_bikini (38)
Hilary_Duff_bikini (3)
Hilary_Duff_bikini
Hilary_Duff_bikini (72)
Hilary_Duff_bikini (63)
Hilary_Duff_bikini (56)
Hilary_Duff_bikini (47)
Hilary_Duff_bikini (81)
Hilary_Duff_bikini (74)
Hilary_Duff_bikini (65)
Hilary_Duff_bikini (58)
Hilary_Duff_bikini (49)
Hilary_Duff_bikini (11)
Hilary_Duff_bikini (106)
Hilary_Duff_bikini (107)
Hilary_Duff_bikini (108)
Hilary_Duff_bikini (109)
Hilary_Duff_bikini (110)
Hilary_Duff_bikini (111)
Hilary_Duff_bikini (112)
Hilary_Duff_bikini (113)
Hilary_Duff_bikini (114)
Hilary_Duff_bikini (115)
Hilary_Duff_bikini (116)
Hilary_Duff_bikini (117)
Hilary_Duff_bikini (118)
Hilary_Duff_bikini (119)
Hilary_Duff_bikini (120)
Hilary_Duff_bikini (121)
Hilary_Duff_bikini (122)
Hilary_Duff_bikini (105)
hilary_duff (1214)
hilary_duff (1215)
hilary_duff (1218)
hilary_duff (1219)
hilary_duff (1220)
hilary_duff (1221)
hilary_duff (1222)
hilary_duff (1223)
hilary_duff (1224)
hilary_duff (1225)
hilary_duff (1226)
hilary_duff (1227)
hilary_duff (1228)
hilary_duff (1229)
hilary_duff (1230)
hilary_duff (1231)
hilary_duff (1232)
hilary_duff (1233)
hilary_duff (1234)
hilary_duff (1235)
hilary_duff (1236)
hilary_duff (1237)
hilary_duff (1238)
hilary_duff (1239)
hilary_duff (1243)
hilary_duff (1245)
hilary_duff (1246)
hilary_duff (1247)
hilary_duff (1248)
hilary_duff (1259)
hilary_duff (1249)
hilary_duff (1250)
hilary_duff (1251)
hilary_duff (1252)
hilary_duff (1253)
hilary_duff (1254)
hilary_duff (1255)
hilary_duff (1256)
hilary_duff (1257)
hilary_duff (1258)
hilary_duff (1260)
hilary_duff (1261)
hilary_duff (1262)
hilary_duff (1263)
hilary_duff (1264)
hilary_duff (1265)
hilary_duff (1266)
hilary_duff (1267)
hilary_duff (1268)
hilary_duff (1269)
hilary_duff (1270)
hilary_duff (1271)
hilary_duff (1272)
hilary_duff (1273)
hilary_duff (1274)
hilary_duff (1275)
hilary_duff (1286)
hilary_duff (1287)
hilary_duff (1288)
hilary_duff (1289)
hilary_duff (1290)
hilary_duff (1291)
hilary_duff (1292)
hilary_duff (1293)
hilary_duff (1294)
hilary_duff (1295)
hilary_duff (1296)
hilary_duff (1297)
hilary_duff (1298)
hilary_duff (1299)
hilary_duff (1300)
hilary_duff (1301)
hilary_duff (1302)
hilary_duff (1303)
hilary_duff (1304)
hilary_duff (1305)
hilary_duff (1306)
hilary_duff (1307)
hilary_duff (1308)
hilary_duff (1319)
hilary_duff (1309)
hilary_duff (1310)
hilary_duff (1311)
hilary_duff (1312)
hilary_duff (1313)
hilary_duff (1314)
hilary_duff (1315)
hilary_duff (1316)
hilary_duff (1317)
hilary_duff (1318)
hilary_duff (1320)
hilary_duff (1321)
hilary_duff (1322)
hilary_duff (1323)
hilary_duff (1324)
hilary_duff (1325)
hilary_duff (1326)
hilary_duff (1327)
hilary_duff (1328)
hilary_duff (1329)
hilary_duff (1330)
hilary_duff (1331)
hilary_duff (1332)
hilary_duff (1333)
hilary_duff (1334)
hilary_duff (1335)
hilary_duff (1336)
Hilary_Duff_bikini (148)
Hilary_Duff_bikini (149)
Hilary_Duff_bikini (150)
Hilary_Duff_bikini (151)
Hilary_Duff_bikini (152)
Hilary_Duff_bikini (153)
Hilary_Duff_bikini (154)
Hilary_Duff_bikini (155)
Hilary_Duff_bikini (156)
Hilary_Duff_bikini (157)
Hilary_Duff_bikini (158)
Hilary_Duff_bikini (159)
Hilary_Duff_bikini (160)
Hilary_Duff_bikini (161)
Hilary_Duff_bikini (162)
Hilary_Duff_bikini (163)
Hilary_Duff_bikini (164)
Hilary_Duff_bikini (165)
Hilary_Duff_bikini (166)
Hilary_Duff_bikini (167)
Hilary_Duff_bikini (168)
Hilary_Duff_bikini (169)
Hilary_Duff_bikini (170)
Hilary_Duff_bikini (171)
Hilary_Duff_bikini (172)
Hilary_Duff_bikini (173)
Hilary_Duff_bikini (174)
Hilary_Duff_bikini (175)
Hilary_Duff_bikini (176)
Hilary_Duff_bikini (177)
Hilary_Duff_bikini (178)
Hilary_Duff_bikini (179)
Hilary_Duff_bikini (180)
Hilary_Duff_bikini (181)
Hilary_Duff_bikini (182)
Hilary_Duff_bikini (183)
Hilary_Duff_bikini (184)
Hilary_Duff_bikini (185)
Hilary_Duff_bikini (186)
Hilary_Duff_bikini (187)
Hilary_Duff_bikini (188)
Hilary_Duff_bikini (189)
Hilary_Duff_bikini (190)
Hilary_Duff_bikini (191)
Hilary_Duff_bikini (192)
Hilary_Duff_bikini (194)
Hilary_Duff_bikini (193)
Hilary_Duff_bikini (195)
hilary_duff (1779)
hilary_duff (1782)
hilary_duff (1783)
hilary_duff (1791)
hilary_duff (1792)
hilary_duff (1793)
hilary_duff (1794)
hilary_duff (1795)
hilary_duff (1801)
hilary_duff (1802)
hilary_duff (1803)
hilary_duff (1804)
hilary_duff (1805)
hilary_duff (1806)
hilary_duff (1807)
hilary_duff (1808)
hilary_duff (1809)
hilary_duff (1810)
hilary_duff (1811)
hilary_duff (1812)
hilary_duff (1814)
hilary_duff (1815)
hilary_duff (1816)
hilary_duff (1817)
hilary_duff (1818)
hilary_duff (1820)
hilary_duff (1821)
hilary_duff (1822)
hilary_duff (1823)
hilary_duff (1824)
hilary_duff (1825)
hilary_duff (1826)
hilary_duff (1827)
hilary_duff (1828)
hilary_duff (1829)
hilary_duff (1830)
hilary_duff (1831)
hilary_duff (1833)
hilary_duff (1835)
hilary_duff (1837)
hilary_duff (1838)
hilary_duff (1839)
hilary_duff (1840)
hilary_duff (1841)
hilary_duff (1842)
hilary_duff (1843)
hilary_duff (1844)
hilary_duff (1845)
hilary_duff (1846)
hilary_duff (1847)
hilary_duff (1848)
hilary_duff (1861)
hilary_duff (1874)
hilary_duff (1875)
hilary_duff (1876)
hilary_duff (1877)
hilary_duff (1878)
hilary_duff (1879)
hilary_duff (1880)
hilary_duff (1881)
hilary_duff (1882)
hilary_duff (1892)
hilary_duff (1886)
Hilary_Duff_bikini (196)
Hilary_Duff_bikini (197)
Hilary_Duff_bikini (198)
Hilary_Duff_bikini (199)
Hilary_Duff_bikini (200)
Hilary_Duff_bikini (201)
Hilary_Duff_bikini (202)
Hilary_Duff_bikini (203)
Hilary_Duff_bikini (204)
Hilary_Duff_bikini (205)
Hilary_Duff_bikini (206)
Hilary_Duff_bikini (207)
Hilary_Duff_bikini (208)
Hilary_Duff_bikini (209)
Hilary_Duff_bikini (210)
Hilary_Duff_bikini (211)
Hilary_Duff_bikini (212)
Hilary_Duff_bikini (213)
Hilary_Duff_bikini (214)
Hilary_Duff_bikini (215)
Hilary_Duff_bikini (216)
Hilary_Duff_bikini (217)
Hilary_Duff_bikini (218)
Hilary_Duff_bikini (219)
Hilary_Duff_bikini (220)
Hilary_Duff_bikini (221)
Hilary_Duff_bikini (222)
Hilary_Duff_bikini (223)
Hilary_Duff_bikini (224)
Hilary_Duff_bikini (225)
Hilary_Duff_bikini (226)
Hilary_Duff_bikini (227)
Hilary_Duff_bikini (229)
Hilary_Duff_bikini (230)
Hilary_Duff_bikini (231)
Hilary_Duff_bikini (232)
Hilary_Duff_bikini (233)
Hilary_Duff_bikini (234)
Hilary_Duff_bikini (235)
Hilary_Duff_bikini (236)
Hilary_Duff_bikini (238)
Hilary_Duff_bikini (239)
Hilary_Duff_bikini (240)
Hilary_Duff_bikini (241)
Hilary_Duff_bikini (242)
Hilary_Duff_bikini (243)
Hilary_Duff_bikini (244)
Hilary_Duff_bikini (250)
Hilary_Duff_bikini (245)
Hilary_Duff_bikini (237)
Hilary_Duff_bikini (228)
Hilary_Duff_bikini (251)
Hilary_Duff_bikini (246)
Hilary_Duff_bikini (247)
Hilary_Duff_bikini (248)
Hilary_Duff_bikini (249)
hilary_duff (1945)
hilary_duff (1950)
hilary_duff (1953)
hilary_duff (1968)
hilary_duff (1969)
hilary_duff (1970)
hilary_duff (1971)
hilary_duff (1972)
hilary_duff (1973)
hilary_duff (1974)
hilary_duff (1975)
hilary_duff (1976)
hilary_duff (1977)
hilary_duff (1978)
hilary_duff (1979)
hilary_duff (1980)
hilary_duff (1981)
hilary_duff (1982)
hilary_duff (1983)
hilary_duff (1984)
hilary_duff (1985)
hilary_duff (1986)
hilary_duff (1987)
hilary_duff (1988)
hilary_duff (1989)
hilary_duff (1990)
hilary_duff (1991)
hilary_duff (1992)
hilary_duff (1993)
hilary_duff (1994)
hilary_duff (1995)
hilary_duff (1996)
hilary_duff (1997)
hilary_duff (1998)
hilary_duff (1999)
hilary_duff (2000)
hd_wi

Total images: 459 | © JAlbum & Chameleon | Help

Hilary Duff

To Hilary Duff Gallery:  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #Day at the Beach

Hilary Duff Height 5' 1" September 28, 1987 in Houston, Texas, USA

Back    Home

To Picture index

Video index

Blog

Copyright © Design Watt-up

Custom Search


Hilary Erhard Duff was born on September 28th, 1987, in Houston, Texas, to Bob and Susan Duff. When Hilary was six, she had been traveling in the Cechetti Ballet with her sister Haylie Duff but decided she wanted to fulfill her dream of acting. Her first part was in the mini-series True Women (1997) (TV), but her first starring role was as Ellie in _Soul Collector, The (1999/I) (TV)_ , for which she won a Best Performance in a TV Movie or Pilot (Supporting Young Actress) Young Artist Award. Hilary also starred in Casper Meets Wendy (1998) (TV) in 1998, in which she played the young witch Wendy.
Success came again as she took the role of the starring title character Lizzie McGuire in the #1 hit Disney Channel series "Lizzie McGuire" (2001). "Lizzie" was extremely successful and spawned The Lizzie McGuire Movie (2003). In 2002, she made the Disney Channel movie Cadet Kelly (2002) (TV). Hilary continues her upward spiral, guest-starring on TV shows, filming movies, recording albums, and doing television concerts.
Mini Biography
Hilary Erhard Duff was born to Bob and Susan Duff on September 28th, 1987, in Houston, Texas. She decided to become an actress while touring with the Cechetti Ballet and began heading to auditions. She won a considerable role in _Soul Collector, The (1999/I) (TV)_ , for which she received rave reviews and recognition. After a starring turn in _Casper Meets Wendy (1998) (V)_ , Hilary was cast as the title character in the television series "Lizzie McGuire" (2001). "Lizzie" was an instant hit, and propelled Hilary to international stardom. The Lizzie McGuire Movie (2003) was released to theaters on May 2nd, 2003, grossing an impressive US$42 million domestically. Hilary also appeared in Agent Cody Banks (2003) in 2003.
Additionally, Hilary is storming the music charts, with singles "So Yesterday" and "Come Clean" settling nicely into the top 40. Hilary's first album, "Metamorphosis," debuted at #2 on the Billboard 200, and eventually ascended to #1 in the following weeks. To date, it has sold more than 2 million copies.
Although she is currently touring the USA in support of "Metamorphosis," Hilary hasn't discarded her film career. A Cinderella Story (2004), co-starring Chad Michael Murray, hit theaters on July 19th. The Perfect Man (2005) and Raise Your Voice (2004) opened in 2005.
Hilary is the 2004 international spokesperson of Kids With A Cause, a charity organization that specializes in poverty-stricken children. Her other film credits include Cheaper by the Dozen (2003), Human Nature (2001), Cadet Kelly (2002) (TV), and True Women (1997) (TV).

By using our website you Agree to and Acknowledge to Disclaimer: All pictures are copyright to their respective owners. No infringement is intended. Watt-up.com does not claim ownership of any of the photos displayed in these galleries. Tags at the bottom of the photos are to show that it was originally posted here. Images are for entertainment / news/  fan purposes only, if there is an issue with any of the photos displayed, contact for prompt removal. The use of media materials is protected by the fair use Clause of the US Copyright Act of 1976 , which allows for the rebroadcast of copyrighted materials for the purpose of commentary, criticism, and education.